Vacatures gemeente

Het archief is de bewaarplaats van belangrijke gegevens die zijn vastgelegd in documentvorm alsook de verzameling van documenten die voor een bepaald doel vervaardigd zijn. Naast documenten, in de vorm van schedule ‘s, notulen, dossiers, brieven en akten, kunnen ook kaarten, foto ‘s, picture show, video ‘s en digitale bestanden gearchiveerd worden. Onderstaand wordt verder van documenten uitgegaan, voor digitale archieven zie digitaal archiefsysteem. De meeste overheids-, maatschappelijke en commerciële organisaties beschikken over een archief. Ook particulieren houden er soms een persoonlijk archief op na. Specialistische ( categoriale ), wetenschappelijke of bedrijfsarchieven zijn, evenals vergelijkbare bibliotheken, niet altijd vrij toegankelijk. Net als een openbare bibliotheek is een openbare ( overheids ) archiefdienst wel vrij toegankelijk. In tegenstelling tot een openbare bibliotheek is het ‘lidmaatschap ‘ van een openbare ( overheids ) archiefdienst gratis. Naast aanduiding van de bewaarplaats kan het begrip archief worden gebruikt ter aanduiding van de totale hoeveelheid documenten die zijn gemaakt of ontvangen door een instelling, persoon of groep personen. Archiefstukken onderscheiden zich van andere vormen van documentaire informatie doordat zij zijn ontstaan als verbatim gevolg van het taakgericht functioneren van een instelling, persoon of groep personen. Dit in tegenstelling tot een bibliotheek. De gemeente- en rijksarchivaris van utrecht samuel muser fzn. Gaf in zijn handleiding van 1898 de definitie : een archief is het geheel der geschrevene, geteekende en gedrukte bescheiden, ex officio ontvangen bij of opgemaakt door eenig bestuur of een zijner ambtenaren, voorzoover deze bescheiden bestemd waren om onder dat bestuur of dien ambtenaar te blijven berusten. Deze definitie vond internationaal ingang en vormt het set out van de archiefwetenschap. Tegenwoordig vallen ook andere bescheiden zoals computerbestanden onder de definitie. De nederlandse archiefwet 1995 definieert vier soorten archiefbescheiden ( archiefstukken ) : bescheiden, ongeacht hun vorm, door de overheidsorganen ontvangen of opgemaakt en naar hun aard bestemd daaronder te berusten bescheiden, ongeacht hun vorm, met overeenkomstige bestemming, ontvangen of opgemaakt door instellingen of personen, wier rechten of functies op enig overheidsorgaan zijn overgegaan bescheiden, ongeacht hun vorm, welke ingevolge overeenkomsten met of beschikkingen van instellingen of personen dan wel uit anderen hoofde in een archiefbewaarplaats zijn opgenomen om daar te berusten reprodukties, ongeacht hun vorm, welke bij of krachtens de wet in de plaats zijn gesteld van de onder 1°, 2° of 3° bedoelde archiefbescheiden of welke op grond van het bepaalde in artikel 7 zijn vervaardigd ( archiefwet 1995, art. 1 ) in de moderne archiefwetenschap wordt ook wel de volgende definitie gebruikt : archief is procesgebonden informatie. ( hier slaat “ procesgebonden ” op het werkproces. ) vacatures gemeente

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.